آگهی مجمع عمومی(سال94)نوبت اول شرکت تعاونی مسافربری شماره12 گیتی‌نورد